Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Skanroll A/S og gælder for alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

 

1. Om Skanroll

Som led i sin virksomhed indsamler og behandler Skanroll personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Skanroll er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.
Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Skanroll A/S
Slussi 14
8620 Kjellerup
skanroll@skanroll.dk

 

2. Datasikkerhed er vigtig for os

Det er afgørende for vores forretningsmål og omdømme, at føre ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos Skanroll, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 

3. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

 

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig og/eller din virksomhed, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Skanrolls virksomhed.
De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende Skanrolls rettigheder og forpligtelser.
Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Skanroll vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold. Skanroll indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger.

Skanroll vil typisk indsamle følgende oplysninger:

 

4.1 Oplysninger vedrørende vores kunder

Oplysninger, som du giver os via hjemmesiden eller ved at kontakte os, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, virksomhedsadresse, virksomhedstelefonnummer, virksomhedse-mailadresse og evt. stilling).

 

4.2 Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere

Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

 

5. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Skanroll behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde. Skanroll behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

 

5.1 Administration af leverandør- og samarbejdsforhold

Skanroll behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som Skanroll arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

 

5.2 Besøg på hjemmeside

Når du besøger Skanrolls hjemmeside bliver der indsamlet forskellige typer af data. Disse data er blandt andet IP-adresser, hvilken webbrowser, du bruger, hvilken side du kommer ind på og hvilken du forlader siden på. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du at vi indsamler disse oplysninger. Vi benytter også Google Analytics, som bruger cookies til at måle trafik på Skanrolls hjemmeside. Hjemmesiden kan også indeholde links til tredjepartshjemmeside, for eksempel, eksterne samarbejdspartnere.
Google Analytics kan fravælges her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

5.3 Overholdelse af gældende love og regler

Skanroll behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som Skanroll er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.
Skanroll anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

 

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Skanroll behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Dit samtykke, (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Skanroll, (3) hensynet til Skanrolls legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, som Skanroll er pålagt, (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, (6) behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og (7) behandlingen er nødvendig for at overholde Skanroll eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

 

7. Deling af personoplysninger

Skanroll videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne aflægge regnskab og udarbejde budgetter, det vil sige til Skanrolls revisor og eksterne bogholder med hvem Skanroll har indgået de nødvendige databehandleraftaler.

 

8. Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er Skanrolls politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

9. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Skanroll er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.
Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på skanroll@skanroll.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Klage over Skanrolls behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

10. Opdateringer

Skanrolll evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

 

Senest opdateret 3. april 2019